środa, 9 czerwca 2010

KONKURS Grundtviga

ZASADY KONKURSU „PIERWSZA LIGA GRUNDTVIGA”
Konkurs jest ogłoszony przez Narodową Agencję Programu „Uczenie się przez całe życie” - Grundtvig
i jest elementem obchodów 10-lecia programu Grundtvig przez w Polsce.

I. JAKI JEST CEL KONKURSU?

Celem konkursu jest pokazanie korzyści płynących z udziału w programie Grundtvig w Polsce. Konkurs ogłoszony jest z okazji obchodów 10-lecia programu Grundtvig, w 4 kategoriach związanych z programem Grundtvig: organizacja, pracownik, słuchacz oraz plakat. Mamy nadzieję, że nadesłane prace będą pozytywnymi przykładami wpływu działań realizowanych w ramach Programu na organizacje, pracowników i słuchaczy. Zebrane prace zostaną opublikowane i mogą być wykorzystane przez Narodową Agencję i Komisję Europejską w materiałach promocyjnych programu Grundtvig. Zwycięski plakat będzie promował program Grundtvig w Polsce.

II. KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W KONKURSIE?

Konkurs przeznaczony jest dla osób oraz organizacji - ich dorosłych słuchaczy i pracowników, które korzystały z dofinansowania w latach 2000-2010 z programu Socrates - Grundtvig oraz „Uczenie się przez całe życie” - Grundtvig, w ramach którejkolwiek z akcji.

III. JAKIE SĄ KATEGORIE KONKURSOWE i JAKIE PRACE MOŻNA NADESŁAĆ?

a. ) Konkurs „Pierwsza Liga Grundtviga” zostanie rozstrzygnięty w 4 kategoriach:
 Najlepsza organizacja – pod kątem wpływu programu Grundtvig na organizację działającą w obszarze edukacji dorosłych;
 Najlepszy pracownik - pod kątem wpływu programu Grundtvig na pracownika działającego w obszarze edukacji dorosłych;
 Najlepszy słuchacz - pod kątem wpływu programu Grundtvig na dorosłego słuchacza;
 Najlepszy plakat dotyczący programu Grundtvig

b.) W przypadku kategorii dotyczących wpływu programu Grundtvig na organizację, pracownika oraz słuchacza praca konkursowa powinna mieć charakter dowolnej formy literackiej (np. esej, reportaż, scenariusz, dziennik, pamiętnik itp.) wzbogaconej zdjęciami. Prace mogą mieć objętość do 5 stron maszynopisu A4, czcionka TNR 12, odstępy pojedyncze (do 1800 znaków na stronę).

c.) W przypadku kategorii plakat, pracę konkursową powinien stanowić wydruk w formacie minimum A3, którego tematyka odnosiłaby się do programu Grundtvig.

IV. JAK ZGŁOSIĆ PRACĘ DO UDZIAŁU W KONKURSIE I JAKIE SĄ WARUNKI UCZESTNICTWA?

a.) Od dnia ogłoszenia konkursu, na stronie internetowej www.grundtvig.org.pl dostępna będzie do pobrania Karta Zgłoszenia.

b.) Kartę Zgłoszenia wypełnia uczestnik/czka konkursu, zaznaczając kategorię, w której startuje, oraz podając w zgłoszeniu swoje dane kontaktowe (jak również uzupełniając Kartę o podpis reprezentanta organizacji, która zrealizowała projekt/z ramienia której Beneficjent brał udział w mobilności) i wyrażając zgodę na przetwarzanie i publikowanie pracy na potrzeby Programu „Uczenie się przez całe życie” - Grundtvig.

c.) Do Karty Zgłoszenia uczestnik/czka konkursu powinien dołączyć wydruk pracy oraz pracę w wersji elektronicznej na CD.

d.) Warunkiem formalnym uczestnictwa w konkursie jest udział w obecnie realizowanych, bądź zakończonych, działaniach objętych dofinansowaniem w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” - Grundtvig (lub Socrates - Grundtvig) w którejkolwiek akcji.

e.) Wypełnioną Kartę Zgłoszenia wraz z pracą w formie papierowej oraz elektronicznej (na płycie CD) należy przesyłać do dnia 15 sierpnia 2010 roku (decyduje data stempla pocztowego) listem poleconym na adres:
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Narodowa Agencja Programu "Uczenie się przez całe życie"
ul. Mokotowska 43, 00-551 Warszawa
dopisek „KONKURS PIERWSZA LIGA GRUNDTVIGA”

f.) Konkurs jest jednorazowy i jednoetapowy. Nie przyznaje się żadnego dofinansowania na realizację prac konkursowych, a zostanie laureatem konkursu nie będzie miało żadnego wpływu na ocenę wniosków o dofinansowanie działań w programie Grundtvig składanych w przyszłości.

g) Zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne ze zgodą na jej opublikowanie i wykorzystanie w materiałach promocyjnych przez Narodową Agencję i/lub Komisję Europejską.

V. JAK BĘDĄ OCENIANE PRACE KONKURSOWE

a.) Każda praca zgłoszona na konkurs będzie oceniana przez Komisję Konkursową powołaną przez Narodową Agencję, złożoną ze specjalistów w obszarze edukacji dorosłych znających program Grundtvig.

b.) Kryteria oceny zgłoszeń/prac - dotyczy kategorii: organizacja, pracownik, słuchacz:
- adekwatność opisywanych doświadczeń do tematyki konkursu;
- trwałość, efektywność, znaczenie/zakres/zasięg pozytywnych rezultatów działań dofinansowanych przez program Grundtvig;
- wpływ pozytywnych rezultatów dofinansowanych działań przez program Grundtvig na otoczenie (np. innych uczestników lub pośrednich odbiorców projektu, społeczność lokalną, innych uczestników odbywanego szkolenia itp).

c.) Kryteria oceny zgłoszeń/prac - dotyczy kategorii: plakat:
- adekwatność przedstawionej tematyki do programu Grundtvig;
- nośność treści, przekaz właściwie dobrany do promowania programu Grundtvig;
- walory estetyczne i ciekawa grafika.

e.) Od decyzji Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie.

f.) Wyniki konkursu z listą laureatów w czterech oddzielnych kategoriach zostaną ogłoszone podczas uroczystej konferencji podsumowującej konkurs oraz 10 lat Programu Grundtvig w Polsce w dniu grudniu 2010 r.

g.) Najlepsze prace konkursowe zostaną opublikowane na stronie internetowej www.grundtvig.org.pl oraz w specjalnie wydanej publikacji. Zwycięski plakat zostanie wydrukowany dla celów promocyjnych.


Osobą odpowiedzialną za organizację konkursu jest Joanna Grzegorczyk, specjalista w Programie Grundtvig w Narodowej Agencji Programu „Uczenie się przez całe życie”: tel. 022 46 31 235, e-mail: joanna.grzegorczyk@frse.org.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz